Chính sách mật khẩu
  • Mật khẩu ghi nhớ đã sử dụng là 0
  • Mật khẩu tồn tại tối đa trong 600 ngày
  • Mật khẩu tồn tại tối thiểu trong 0 ngày
  • Độ phức tạp của mật khẩu đã được Vô hiệu hóa
  • Lưu trữ mật khẩu bằng cách sử dụng mã hóa đảo ngược Vô hiệu hóa